NASZ ZESPÓŁ

Ryszard Z. Karpowicz

Pre­zes Zarządu Fami­ly­& Part­ners Con­sor­tium

Wybitny mena­dżer z doświad­cze­niem mię­dzy­na­ro­do­wym, współ­twórca glo­bal­nych marek, głów­nie na rynku ubez­pie­cze­nio­wym. W latach 90, po powro­cie z Kanady, współ­two­rzył w Pol­sce Com­mer­cial Union (obec­nie Aviva), peł­nił tam sta­no­wi­sko Wicepre­zesa Zarządu. Póź­niej zasia­dał w Zarzą­dzie Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­wego Ger­ling. Był współwła­ści­cie­lem Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­wego Royal PBK. W Pol­skiej Gru­pie Inwe­sty­cje Eko­lo­giczne Sp. z o. o. odpo­wiada za rynek Klien­tów insty­tu­cjo­nal­nych oraz stra­te­gię roz­woju Spółki na pol­skim rynku.

Monika Magdziarz

Członek Zarządu Family&Partners Consortium

Absol­wentka Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, 22 lata doświad­cze­nia w naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych sie­cio­wych agen­cjach rekla­mo­wych tj. Ogi­lvy, Havas (Euro­RSCG) oraz lokal­nych agen­cjach rekla­mo­wych: Nairo­bia, S4, Czte­ry­czwarte, DoughFa­be­rFa­mily, V&P. Współ­praca z naj­więk­szymi mię­dzy­na­ro­do­wymi i pol­skimi mar­kami w zakre­sie pla­no­wa­nia mediów, opra­co­wy­wa­nia stra­te­gii…

czytaj więcej

mar­ke­tin­go­wych: Wedel, Małpka SA, Daw­tona, Saran­tis, Nestle, Master­le­ase. Loreal Pol­ska, Euro­net, VF Pol­ska, Kom­pa­nia Piwo­war­ska (GMC), Dia­geo, Aviva, Fer­rero, Strauss Cafe (MK CAFE), Orange,Goody­ear Dun­lop Pol­ska, Honda Poland, Life­tech,John­son & John­son, Volk­swa­gen Bank Pol­ska, USP,  Union Inve­st­ment, 3 M. Reali­za­cja kam­pa­nii dla Goody­ear Pol­ska pt. „…i pro­szę niech jesz­cze spad­nie śnieg” nagro­dzo­nej nagrodą „Złote Orły”. Reali­za­cja kam­pa­nii spo­łecz­nych dla: Sto­wa­rzy­sze­nia Droga i Bez­pie­czeń­stwo „ Ludzi nie napra­wia się tak łatwo” Sto­wa­rzy­sze­nie „Poza Hory­zonty Jaśka Meli” 1% naprawdę napra­wia. Odpo­wie­dzialna za opra­co­wy­wa­nie stra­te­giczno-kre­atywne kam­pa­nii rekla­mo­wych. Kie­ro­wa­nie pracą zespo­łów, pla­no­wa­nie budże­tów rekla­mo­wych, efek­tywna kon­trola budżetu zarówno ze strony wewnętrz­nej (agen­cji), jaki zewnętrz­nej (Klienta). Jako Client Service Direc­tor odpo­wie­dzialna za teamy acco­unc­kie, reali­za­cję KPI, targetów sprze­da­żo­wych. Pro­wa­dze­nie szko­leń sprze­da­żo­wych dla dzia­łów sprze­daży agen­cji, budo­wa­niei utrzy­my­wa­nie rela­cji z klu­czo­wymi Klien­tami.

Jacek Magdziarz

Dyrek­tor Zarzą­dza­jący Fami­ly­& Part­ners Con­sor­tium

Zawód- sprze­dawca, doświad­cze­nie zdo­by­wał we na prze­ło­mie XX i XXI wieku, współ­pra­co­wał z wie­loma fir­mami, do dziś lide­rami w swo­jej branży, PKO INWESTYCJE, POLNORD, FUJITSU, SIMENS, HEWLETT, PACKARD min., dziś Prze­wod­ni­czący Rady Nadzor­czej Binary Helix S A. pię­cio­krot­nie wśród naj­lep­szych agen­tów ubez­pie­cze­nio­wych świata (MDRT), 25 lat na rynku ubez­pie­czeń: Com­mer­cial Union, Aviva, Pru­den­tial, na­dal zdo­bywa cer­ti­fi­katy podno­sząc swoje kwa­li­fi­ka­cje (Delo­itte, Pri­ce­wa­ter­ho­use­Co­opers)

Ryszard Z. Karpowicz

Pre­zes Zarządu Fami­ly­& Part­ners Con­sor­tium

Wybitny mena­dżer z doświad­cze­niem mię­dzy­na­ro­do­wym, współ­twórca glo­bal­nych marek, głów­nie na rynku ubez­pie­cze­nio­wym. W latach 90, po powro­cie z Kanady, współ­two­rzył w Pol­sce Com­mer­cial Union (obec­nie Aviva), peł­nił tam sta­no­wi­sko Wicepre­zesa Zarządu. Póź­niej zasia­dał w Zarzą­dzie Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­wego Ger­ling. Był współwła­ści­cie­lem Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­wego Royal PBK. W Pol­skiej Gru­pie Inwe­sty­cje Eko­lo­giczne Sp. z o. o. odpo­wiada za rynek Klien­tów insty­tu­cjo­nal­nych oraz stra­te­gię roz­woju Spółki na pol­skim rynku.

Monika Magdziarz

Członek Zarządu Family&Partners Consortium

Monika Mag­dziarzAbsol­wentka Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, 22 lata doświad­cze­nia w naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych sie­cio­wych agen­cjach rekla­mo­wych tj. Ogi­lvy, Havas (Euro­RSCG) oraz lokal­nych agen­cjach rekla­mo­wych: Nairo­bia, S4, Czte­ry­czwarte, DoughFa­be­rFa­mily, V&P. Współ­praca z naj­więk­szymi mię­dzy­na­ro­do­wymi i pol­skimi mar­kami w zakre­sie pla­no­wa­nia mediów, opra­co­wy­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych: Wedel, Małpka SA, Daw­tona, Saran­tis, Nestle, Master­le­ase. Loreal Pol­ska, Euro­net, VF Pol­ska, Kom­pa­nia Piwo­war­ska (GMC), Dia­geo, Aviva, Fer­rero, Strauss Cafe (MK CAFE), Orange, Goody­ear Dun­lop Pol­ska, Honda Poland, Life­tech, John­son & John­son, Volk­swa­gen Bank Pol­ska, USP, Union Inve­st­ment, 3 M. Reali­za­cja kam­pa­nii dla Goody­ear Pol­ska pt. „…i pro­szę niech jesz­cze spad­nie śnieg” nagro­dzo­nej nagrodą „Złote Orły”. Reali­za­cja kam­pa­nii spo­łecz­nych dla: Sto­wa­rzy­sze­nia Droga i Bez­pie­czeń­stwo „ Ludzi nie napra­wia się tak łatwo” Sto­wa­rzy­sze­nie „Poza Hory­zonty Jaśka Meli” 1% naprawdę napra­wia. Odpo­wie­dzialna za opra­co­wy­wa­nie stra­te­giczno-kre­atywne kam­pa­nii rekla­mo­wych. Kie­ro­wa­nie pracą zespo­łów, pla­no­wa­nie budże­tów rekla­mo­wych, efek­tywna kon­trola budżetu zarówno ze strony wewnętrz­nej (agen­cji), jaki zewnętrz­nej (Klienta). Jako Client Service Direc­tor odpo­wie­dzialna za teamy acco­unc­kie, reali­za­cję KPI, targetów sprze­da­żo­wych. Pro­wa­dze­nie szko­leń sprze­da­żo­wych dla dzia­łów sprze­daży agen­cji, budo­wa­nie i utrzy­my­wa­nie rela­cjiz klu­czo­wymi Klien­tami.

Jacek Magdziarz

Dyrek­tor Zarzą­dza­jący Fami­ly­& Part­ners Con­sor­tium

zawód- sprze­dawca, doświad­cze­nie zdo­by­wał we na prze­ło­mie XX i XXI wieku, współ­pra­co­wał z wie­loma fir­mami, do dziś lide­rami w swo­jej branży, PKO INWESTYCJE, POLNORD, FUJITSU SIMENS, HEWLETT PACKARD min., dziś Prze­wod­ni­czący Rady Nadzor­czej Binary Helix S A. pię­cio­krot­nie wśród naj­lep­szych agen­tów ubez­pie­cze­nio­wych świata (MDRT), 25 lat na rynku ubez­pie­czeń: Com­mer­cial Union, Aviva, Pru­den­tial, na­dal zdo­bywa cer­ti­fi­katy podno­sząc swoje kwa­li­fi­ka­cje (Delo­itte, Pri­ce­wa­ter­ho­use­Co­opers)

 

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku