FAMILY & PARTNERS
protection

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Świad­czymy usługi z pośred­nic­twa ubez­pie­cze­nio­wego i finan­so­wego. Jej korze­nie się­gają połowy lat dzie­więć­dzie­sią­tych a agrafką spi­na­jącą korze­nie i 21 wiek są ludzie i ich doświad­cze­nie. Możemy z całą świa­do­mo­ścią napi­sać: two­rzy­li­śmy rynek ubez­pie­czeń wtedy i dziś a cały ten okres słu­żył pogłę­bia­niu naszych umie­jęt­no­ści.
Ze sprze­daw­ców ubez­pie­czeń sta­li­śmy się bizne­so­wymi dorad­cami, ale na­dal mówimy o spra­wach waż­nych dla Klienta zro­zu­mia­łym języ­kiem. Kre­dyt lewa­ro­wany, finan­so­wa­nie kon­so­li­da­cji, seku­la­ry­za­cja, wie­rzy­tel­no­ści, cash value, te okre­śle­nia na­dal są nie­zro­zu­miałe dla więk­szo­ści odbior­ców. Od połowy lat dzie­więć­dzie­sią­tych nic się nie zmie­niło: nasze dzia­ła­nia zmie­rzają do:

  • przy­cią­gnię­cia uwagi poten­cjal­nego Klienta
  • nawią­za­nia z nim rela­cji, potem sprze­daży i pod­trzy­ma­nia a nawet pogłę­bie­nia ist­nie­ją­cej rela­cji.

Uwa­żamy, że naj­waż­niej­sze są mię­dzy­ludz­kie rela­cje. I tak zosta­nie. W szcze­gól­no­ści dzi­siaj ma to zna­cze­nie, kiedy za pomocą sieci możemy nawią­zy­wać rela­cje tanio, masowo i ponad­cza­sowo. Blogi, AdWords, pozy­cjo­no­wa­nie, www, itd., to jedy­nie narzę­dzia, które umie­jęt­nie wyko­rzy­sty­wane we wspo­mnia­nych eta­pach – służą jed­nemu celowi: nawią­za­niu i pogłę­bia­niu rela­cji z Klien­tem.

A możemy zaofe­ro­wać wiele. Tak naprawdę kom­plek­sową obsługę oraz moż­li­wie naj­lep­sze i dopa­so­wane do indy­wi­du­al­nych wyma­gań roz­wią­za­nia z działu I i II ubez­pie­czeń. I nie pytaj­cie nas czy ubez­pie­czamy samo­chody, ponie­waż w swo­ich poczy­na­niach sta­ramy się wyprze­dzać ocze­ki­wa­nia wpro­wa­dza­jąc inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia pro­duk­towe rodem pro­sto z Lon­dynu czy Bruk­seli.

I jesz­cze jedno na zakoń­cze­nie: zawsze znaj­dziemy czas, aby spo­tkać się i poroz­ma­wiać…

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku