FAMILY & PARTNERS
DEVELOPMENT

Na podstawie zezwo­lenia z dnia 05/03/2018 r., Komisji Nadzoru Finan­sowego, organu nadzoru nad rynkiem finan­sowym i wpisu na listę brokerów pod nr 2405/18, świad­czymy usługi polegające na pośred­nictwie i dystry­bucji ubezpieczeń, na rzecz i w imieniu Klienta.

Repre­zen­tujemy interesy naszego Klienta w zakresie identy­fi­kacji ryzyka, doradztwa w zakresie ubezpieczeń, uczest­ni­czymy w zarzą­dzaniu i wykony­waniu umów ubezpie­czenia (likwi­dacja szkody).

Istotą usługi broker­skiej jest doradzanie mocodawcy zarówno w stadium przed­kon­trak­towym i pokon­trak­towym. Przepisy zobowiązują nas do udzie­lania zindy­wi­du­ali­zo­wanej porady wraz z rekomen­dacją najwła­ściwszej umowy jedynie na etapie wyboru produktu ubezpie­cze­niowego. Swoje porady przed­sta­wiamy w formie pisemnej, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpie­cze­niowych w liczbie wystar­cza­jącej do opraco­wania rekomen­dacji najwła­ściwszej umowy oraz wyjaśnienia podstawy, na których opiera się rekomen­dacja, uwzględ­niając złożoność umowy ubezpie­czenia lub umowy gwarancji ubezpie­cze­niowej oraz rodzaj Klienta, chyba że Klient złoży pisemne oświad­czenie o rezygnacji z porady. Oceny, jaka ilość jest wystar­czająca, dokonujemy indywi­du­alnie w każdej sytuacji.

Działamy w interesie i na rzecz ubezpie­cza­jącego (Klienta), a nie zakładu ubezpieczeń. Naszym Klientem nie jest ubezpie­czony, jeśli nie jest równo­cześnie ubezpie­cza­jącym. Zawieramy ze swoim przyszłym mocodawcą umowę niena­zwaną podobną pod niektórymi względami do umowy zlecenia.

Sto­su­jemy się także do zapisu art. 14 ustawy o dys­try­bu­cji ubez­pie­czeń, która mówi o tym, że sumy pie­niężne prze­ka­zanez tytułu umowy ubez­pie­cze­nia przez:

  • ubez­pie­cza­ją­cego pośred­ni­kowi ubez­pie­cze­nio­wemu uznaje się jako wpła­cone zakła­dowi ubez­pie­czeń,
  • zakład ubez­pie­czeń pośred­ni­kowi ubez­pie­cze­nio­wemu nie uznaje się jako prze­ka­zane ubez­pie­cza­ją­cemu, upo­sa­żo­nemu lub upraw­nio­nemu z umowy ubez­pie­cze­nia, do czasu ich fak­tycz­nego otrzy­ma­nia przez te podmioty.

W Pol­sce regułą jest wyna­gra­dza­nie bro­kera w for­mie kur­tażu bro­ker­skiego. Na wielu ryn­kach domi­nu­jącą formą jest wyna­gro­dze­nie finan­so­wa­ne bezpośred­nio przez Klienta.

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku