FAMILY & PARTNERS
CONSORTIUM

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

MARKETING

NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

MARKETING

NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Coraz więk­sza kon­ku­ren­cja na rynku usług stała się fak­tem. Doświad­czają jej przed­sta­wi­ciele róż­nych zawo­dów, do któ­rych dostęp został otwarty usta­wami dere­gu­la­cyj­nymi. Zma­gają się z nią także rad­co­wie prawni, któ­rzy podob­nie jak i inne podmioty, chcą być jak naj­bar­dziej atrak­cyjni dla Klienta.
Out­so­ur­cing usług praw­nych stał się już fak­tem, trend nowy w Pol­sce, na świe­cie schył­kowy- jak twier­dzą niektó­rzy obser­wa­to­rzy.
Kan­ce­la­rie prawne dziś przy­po­mi­nają przed­się­bior­stwa, w któ­rych zatrud­niani są pra­cow­nicy bie­gli w finan­sach, admi­ni­stra­cji, IT, księ­go­wo­ści. Nie bra­kuje spe­cja­li­stów od stra­te­gii i roz­woju, human reso­ur­ces, mar­ke­tingu i public rela­tions. I jest to zro­zu­miałe, ponie­waż w miarę roz­woju coraz wię­cej Klien­tów wymaga powie­rze­nia swo­ich inte­re­sów wyspe­cja­li­zo­wa­nym fachow­com.
Duzi i mali przed­się­biorcy chęt­nie zle­cają na zewnątrz usługi prawne. Wśród naj­więk­szych zalet współ­pracy z jed­nym zespo­łem księ­gowo-podat­kowo-praw­nym przed­się­biorcy wymie­niają poczu­cie bez­pie­czeń­stwa pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz oszczęd­ność czasu i kosz­tów. Ich zda­niem takie roz­wią­za­nie pozwala istot­nie zre­du­ko­wać ryzyka wyni­ka­jące z czę­stych w Pol­sce zmian prze­pi­sów prawa, ich inter­pre­ta­cji oraz prak­tyki sto­so­wa­nia.
Taki zespół stwo­rzy­li­śmy i zachę­camy do korzy­sta­nia z jego facho­wo­ści, mając na uwa­dze to, że jesz­cze w tym roku pojawi się na rynku 8 000 nowych praw­ni­ków, co sprawi że sprze­daż usług praw­nych sta­nie się jesz­cze bar­dziej trud­niej­sza a walka o Klienta bar­dziej kon­ku­ren­cyjna.
Każdy z nas będąc Klien­tem podej­muje decy­zje zaku­powe ści­śle według wła­snych pre­fe­ren­cji. Na każ­dym kroku nasze pre­fe­ren­cje będą poma­gały lub utrud­niały podej­mo­wać decy­zje. Moty­wa­to­rów jest wiele: pie­nią­dze, jakość, bez­pie­czeń­stwo, czas, pre­stiż, emo­cje…

Naszym zda­niem sta­wia­nie pytań o pre­fe­ren­cje, o doświad­cze­nie, o naj­istot­niej­sze ele­menty współ­pracy,
na któ­rych zależy Klien­towi mogą pozwo­lić w jak naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać ofertę dla naszych Klien­tów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Coraz więk­sza kon­ku­ren­cja na rynku usług stała się fak­tem. Doświad­czają jej przed­sta­wi­ciele róż­nych zawo­dów, do któ­rych dostęp został otwarty usta­wami dere­gu­la­cyj­nymi. Zma­gają się z nią także rad­co­wie prawni, któ­rzy podob­nie jak i inne podmioty, chcą być jak naj­bar­dziej atrak­cyjni dla Klienta.
Out­so­ur­cing usług praw­nych stał się już fak­tem, trend nowy w Pol­sce, na świe­cie schył­kowy- jak twier­dzą niektó­rzy obser­wa­to­rzy.
Kan­ce­la­rie prawne dziś przy­po­mi­nają przed­się­bior­stwa, w któ­rych zatrud­niani są pra­cow­nicy bie­gli w finan­sach, admi­ni­stra­cji, IT, księ­go­wo­ści. Nie bra­kuje spe­cja­li­stów od stra­te­gii i roz­woju, human reso­ur­ces, mar­ke­tingu i public rela­tions. I jest to zro­zu­miałe, ponie­waż w miarę roz­woju coraz wię­cej Klien­tów wymaga powie­rze­nia swo­ich inte­re­sów wyspe­cja­li­zo­wa­nym fachow­com.
Duzi i mali przed­się­biorcy chęt­nie zle­cają na zewnątrz usługi prawne. Wśród naj­więk­szych zalet współ­pracy z jed­nym zespo­łem księ­gowo-podat­kowo-praw­nym przed­się­biorcy wymie­niają poczu­cie bez­pie­czeń­stwa pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz oszczęd­ność czasu i kosz­tów. Ich zda­niem takie roz­wią­za­nie pozwala istot­nie zre­du­ko­wać ryzyka wyni­ka­jące z czę­stych w Pol­sce zmian prze­pi­sów prawa, ich inter­pre­ta­cji oraz prak­tyki sto­so­wa­nia.
Taki zespół stwo­rzy­li­śmy i zachę­camy do korzy­sta­nia z jego facho­wo­ści, mając na uwa­dze to, że jesz­cze w tym roku pojawi się na rynku 8 000 nowych praw­ni­ków, co sprawi że sprze­daż usług praw­nych sta­nie się jesz­cze bar­dziej trud­niej­sza a walka o klienta bar­dziej kon­ku­ren­cyjna.
Każdy z nas będąc klien­tem podej­muje decy­zje zaku­powe ści­śle według wła­snych pre­fe­ren­cji. Na każ­dym kroku nasze pre­fe­ren­cje będą poma­gały lub utrud­niały podej­mo­wać decy­zje. Moty­wa­to­rów jest wiele: pie­nią­dze, jakość, bez­pie­czeń­stwo, czas, pre­stiż, emo­cje…

Naszym zda­niem sta­wia­nie pytań o pre­fe­ren­cje, o doświad­cze­nie, o naj­istot­niej­sze ele­menty współ­pracy, na któ­rych zależy Klien­towi mogą pozwo­lić w jak naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać ofertę dla naszych Klien­tów.

 

„Każdy głupiec potrafi stworzyć złą reklamę, ale trzeba być geniuszem by trzymać ręce z dala od dobrej”

David Ogilvy

 

 

MARKETING

Two­rzymy grupę spółek, spe­cja­li­zu­ją­cych się w obsłu­dze Firm na róż­nych płasz­czy­znach ich dzia­ła­nia. Reali­zu­jemy pro­jekty sku­tecz­nie wspie­ra­jące dzia­ła­nie biznesu. Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową obsługą firm w zakre­sie mar­ke­tingu i reklamy. Two­rzymy stra­te­gie i wdro­że­nia zin­te­gro­wa­nych dzia­łań mar­ke­tin­go­wych, komu­ni­ka­cji 360°. Jeste­śmy grupą ludzi, dla któ­rych komu­ni­ka­cja mar­ke­tin­gowa to pasja. Bawimy się ideą, eks­pe­ry­men­tu­jemy, jeste­śmy odważni w swo­ich dzia­ła­niach. Zatrud­niamy naj­lep­szych spe­cja­li­stów – stra­te­gów, gra­fi­ków, copyw­ri­te­rów, pro­gra­mi­stów, pro­ject mana­ge­rów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem lokal­nym jak i mię­dzy­na­ro­do­wym. Zapew­niamy pro­fe­sjo­nalne doradz­two na eta­pie pla­no­wa­nia i reali­za­cji pro­jektu. Wszystko po to, aby speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Klienci są dla nas naj­waż­niejsi. Budu­jemy trwałe rela­cje oparte na wza­jem­nym zaufa­niu, szcze­ro­ści. Wie­rzymy w part­ner­ską współ­pracę z jasnymi i pro­stymi zasa­dami.

Co robimy?

 • Kreujemy wizerunek marki
 • Prowadzimy działania digitalowe
 • Budujemy strony internetowe
 • Projektujemy opakowania
 • Zajmujemy się brandingiem
 • Tworzymy i realizujemy zintegrowane kampanie reklamowe

 

MARKETING

Two­rzymy grupę spółek, spe­cja­li­zu­ją­cych się w obsłu­dze Firm na róż­nych płasz­czy­znach ich dzia­ła­nia. Reali­zu­jemy pro­jekty sku­tecz­nie wspie­ra­jące dzia­ła­nie biznesu. Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową obsługą firm w zakre­sie mar­ke­tingu i reklamy.
Two­rzymy stra­te­gie i wdro­że­nia zin­te­gro­wa­nych dzia­łań mar­ke­tin­go­wych, komu­ni­ka­cji 360 °. Jeste­śmy grupą ludzi, dla któ­rych komu­ni­ka­cja mar­ke­tin­gowa to pasja. Bawimy się ideą, eks­pe­ry­men­tu­jemy, jeste­śmy odważni w swo­ich dzia­ła­niach.
Zatrud­niamy naj­lep­szych spe­cja­li­stów – stra­te­gów, gra­fi­ków, copyw­ri­te­rów, pro­gra­mi­stów, pro­ject mana­ge­rów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem lokal­nym jak i mię­dzy­na­ro­do­wym.
Zapew­niamy pro­fe­sjo­nalne doradz­two na eta­pie pla­no­wa­nia i reali­za­cji pro­jektu. Wszystko po to, aby speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Klienci są dla nas naj­waż­niejsi. Budu­jemy trwałe rela­cje oparte na wza­jem­nym zaufa­niu, szcze­ro­ści. Wie­rzymy w part­ner­ską współ­pracę z jasnymi i pro­stymi zasa­dami.

 

Co robimy?

 • Kreujemy wizerunek marki
 • Prowadzimy działania digitalowe
 • Budujemy strony internetowe
 • Projektujemy opakowania
 • Zajmujemy się brandingiem
 • Tworzymy i realizujemy zintegrowane kampanie reklamowe

 

NIERUCHOMOŚCI

Dla­czego warto inwe­sto­wać w nie­ru­cho­mo­ści w Pol­sce?
Pol­ska ma naj­więk­szą popu­la­cję w Euro­pie Środ­kowo-Wschod­niej (38,4 mln.). War­tość trans­ak­cji nie­ru­cho­mo­ściowych w Pol­sce w roku 2018 to 7 mld. euro. Nasz kraj jako naj­więk­szy bene­fi­cjent środ­ków z UE (82,5 mld.) posiada rów­nież wysoki wskaź­nik bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych – 3,9 FDI. Będąc lide­rem PKB w UE (wzrost 5,1% w 2018 r. w Pol­sce vs. 1,5% w UE wg. Euro­stat) posia­damy 9,5 mln m2 powierzchni obiek­tów biu­ro­wych i 13,8 mln. m2 obiek­tów han­dlo­wych. Nasze spo­łe­czeń­stwo sta­rzeje się. W wiek senio­ralny wcho­dzą kolejne rocz­niki powo­jen­nego wyżu, które będą potrze­bo­wać miesz­kań na miarę swo­ich potrzeb. Inwe­sty­cje w apar­ta­menty i osie­dla senio­ralne mają więc olbrzymi poten­cjał. Od kilku lat, oprócz rynku pier­wot­nego, naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cym się ele­men­tem rynku jest flip­ping. Istotą flip­pingu miesz­kań jest czas i umie­jętne wyszu­ki­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści. Wyszu­ku­jesz miesz­ka­nie do remontu, podno­sisz jego stan­dard i sprze­da­jesz nie­ru­cho­mość z zakła­daną marżą. Im więk­sza róż­nica mię­dzy ceną zakupu a ceną odsprze­daży tym więk­szy zysk. Zakup nie­ru­cho­mo­ści to zwy­kle jedna z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji ludz­kiego życia. A więk­szość z z nas kupuje miesz­ka­nie lub nie­ru­cho­mość (sta­ty­stycz­nie), dwa razy w życiu! Co zro­bić aby sku­tecz­nie nego­cjo­wać z deve­lo­pe­rami? obni­żać cenę? jak korzy­stać z usług pośred­nika.

 

Naszym celem jest zwięk­sze­nie dostęp­no­ści inwe­sto­wa­nia w nie­ru­cho­mo­ści. Sta­wiamy na bez­po­śred­nią i mery­to­ryczną komu­ni­ka­cję. Ofe­ru­jemy dys­po­zy­cyj­ność, goto­wość do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i rze­czowe roz­mowy z poten­cjal­nymi nabyw­cami.

 

 

NIERUCHOMOŚCI

Dla­czego warto inwe­sto­wać w nie­ru­cho­mo­ści w Pol­sce?
Pol­ska ma naj­więk­szą popu­la­cję w Euro­pie Środ­kowo-Wschod­niej (38,4 mln.). War­tość trans­ak­cji nie­ru­cho­mo­ściowych w Pol­sce w roku 2018 to 7 mld. euro. Nasz kraj jako naj­więk­szy bene­fi­cjent środ­ków z UE (82,5 mld.) posiada rów­nież wysoki wskaź­nik bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych – 3,9 FDI. Będąc lide­rem PKB w UE (wzrost 5,1% w 2018 r.
w Pol­sce vs. 1,5% w UE wg. Euro­stat) posia­damy 9,5 mln m2 powierzchni obiek­tów biu­ro­wych i 13,8 mln. m2 obiek­tów han­dlo­wych.
Nasze spo­łe­czeń­stwo sta­rzej się. W wiek senio­ralny wcho­dzą kolejne rocz­niki powo­jen­nego wyżu, które będą potrze­bo­wać miesz­kań na miarę swo­ich potrzeb. Inwe­sty­cje w apar­ta­menty i osie­dla senio­ralne mają więc olbrzymi poten­cjał.
Od kilku lat, oprócz rynku pier­wot­nego, naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cym się ele­men­tem rynku jest flip­ping. Istotą flip­pingu miesz­kań jest czas i umie­jętne wyszu­ki­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści. Wyszu­ku­jesz miesz­ka­nie do remontu, podno­sisz jego stan­dard i sprze­da­jesz nie­ru­cho­mość z zakła­daną marżą. Im więk­sza róż­nica mię­dzy ceną zakupu a ceną odsprze­daży tym więk­szy zysk.
Zakup nie­ru­cho­mo­ści to zwy­kle jedna z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji ludz­kiego życia. A więk­szość z z nas kupuje miesz­ka­nie lub nie­ru­cho­mość (sta­ty­stycz­nie), dwa razy w życiu! Co zro­bić aby sku­tecz­nie nego­cjo­wać z deve­lo­pe­rami? obni­żać cenę? jak korzy­stać z usług pośred­nika.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności inwestowania w nieruchomości. Stawiamy na bezpośrednią i merytoryczną komunikację. Oferujemy dyspozycyjność, gotowość do rozwiązywania problemów i rzeczowe rozmowy z potencjalnymi nabywcami.

INWESTYCJE

Dla­czego warto inwe­sto­wać w nie­ru­cho­mo­ści w Pol­sce?
Pol­ska ma naj­więk­szą popu­la­cję w Euro­pie Środ­kowo-Wschod­niej (38,4 mln.). War­tość trans­ak­cji nie­ru­cho­mo­ściowych w Pol­sce w roku 2018 to 7 mld. euro. Nasz kraj jako naj­więk­szy bene­fi­cjent środ­ków z UE (82,5 mld.) posiada rów­nież wysoki wskaź­nik bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych – 3,9 FDI. Będąc lide­rem PKB w UE (wzrost 5,1% w 2018 r.
w Pol­sce vs. 1,5% w UE wg. Euro­stat) posia­damy 9,5 mln m2 powierzchni obiek­tów biu­ro­wych i 13,8 mln. m2 obiek­tów han­dlo­wych.
Nasze spo­łe­czeń­stwo sta­rzej się. W wiek senio­ralny wcho­dzą kolejne rocz­niki powo­jen­nego wyżu, które będą potrze­bo­wać miesz­kań na miarę swo­ich potrzeb. Inwe­sty­cje w apar­ta­menty i osie­dla senio­ralne mają więc olbrzymi poten­cjał.
Od kilku lat, oprócz rynku pier­wot­nego, naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cym się ele­men­tem rynku jest flip­ping. Istotą flip­pingu miesz­kań jest czas i umie­jętne wyszu­ki­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści. Wyszu­ku­jesz miesz­ka­nie do remontu, podno­sisz jego stan­dard i sprze­da­jesz nie­ru­cho­mość z zakła­daną marżą. Im więk­sza róż­nica mię­dzy ceną zakupu a ceną odsprze­daży tym więk­szy zysk.
Zakup nie­ru­cho­mo­ści to zwy­kle jedna z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji ludz­kiego życia. A więk­szość z z nas kupuje miesz­ka­nie lub nie­ru­cho­mość (sta­ty­stycz­nie), dwa razy w życiu! Co zro­bić aby sku­tecz­nie nego­cjo­wać z deve­lo­pe­rami? obni­żać cenę? jak korzy­stać z usług pośred­nika.

Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającym się rynkiem finansów. Aktywnie pośredniczymy w tworzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych
i Kapitałowych. Jesteśmy dystrybutorem umów IKE i IKZE. Za naszym pośrednictwem możesz nabyć wszystkie w/w instrumenty rynku kapitałowego.

W co zainwestowali Polacy
w 2017 roku? :

– nieruchomości , 16,7 mld zł ,
– fundusze inwestycyjne , 14,1 mld zł ,
– obligacje skarbowe, 6,9 mld zł ,
– akcje, 3,4 mld zł ,
– obligacje korporacyjne, 1,8 mld zł ,
– złoto, 0,7 mld zł ,

Jeste­śmy na bie­żąco ze zmie­nia­ją­cym się ryn­kiem finan­sów. Aktyw­nie pośred­ni­czymy w two­rze­niu Pra­cow­ni­czych Pla­nów Eme­ry­tal­nych i Kapi­ta­ło­wych. Jeste­śmy dys­try­bu­to­rem umów IKE i IKZE. Za naszym pośred­nic­twem możesz nabyć wszyst­kie ww. instru­menty rynku kapi­ta­ło­wego.
W co zain­we­sto­wali Polacy w 2017 roku? :

 

 • nie­ru­cho­mo­ści 16,7 mld zł,
 • fun­du­sze inwe­sty­cyjne 14,1 mld zł,
 • obli­ga­cje skar­bowe 6,9 mld zł,
 • akcje 3,4 mld zł,
 • obli­ga­cje kor­po­ra­cyjne 1,8 mld zł,
 • złoto, 0,7 mld zł,

INWESTYCJE

Zain­spi­ro­wani dzia­ła­ją­cym z suk­ce­sami od lat, pol­skim ryn­kiem kapi­ta­ło­wym, oraz ideą inwe­sty­cji spo­łecz­no­ścio­wych, pra­gniemy spra­wić, aby nawet począt­ku­jący inwe­sto­rzy, posia­da­jący mniej­sze kapi­tały, mogli loko­wać swoje środki
w celu ich pomna­ża­nia. Potrzeby Klienta sta­wiamy w cen­trum uwagi, dla­tego dbamy o stały dyna­miczny wzrost jego zysków. Aby osią­gnąć mak­sy­mal­nie zado­wa­la­jące efekty, codzien­nie wyko­rzy­stu­jemy poten­cjał naszej orga­ni­za­cji. Inte­re­suje nas tylko realna war­tość pro­duktu, którą da się poli­czyć. U nas wszystko musi być jasne, dla­tego ogra­niczamy ryzyko bizne­sowe i przedsta­wiamy oferty mak­sy­mal­nie zro­zu­mia­łym języ­kiem. Trans­pa­rent­ność przede wszyst­kim – nie mamy nic do ukry­cia. Przy­kła­damy wagę do tego, aby opty­mal­nie wyko­rzy­sty­wać dostępne zasoby i osią­gać wysoką sku­tecz­ność. Dotrzy­mu­jemy obiet­nic i obie­cu­jemy tylko to, co jest moż­liwe do wyko­na­nia. Z roku na rok coraz bar­dziej boga­cimy się jako spo­łe­czeń­stwo. Według danych GUS-u, jesz­cze kil­ka­na­ście lat temu, śred­nia pen­sja w sek­to­rze przed­się­biorstw wyno­siła zale­d­wie 1900 zł brutto. Obec­nie jest to 4800 zł brutto. Ponad milion Pola­ków zara­bia powy­żej 85 tysięcy zł rocz­nie, co daje łączny zysk 171 mld zł. Kwoty te pozwa­lają na coraz swo­bod­niej­sze oszczę­dza­nie. Wraz ze wzbo­ga­ca­niem się spo­łe­czeń­stwa, sta­ramy się pomna­żać zyski, loku­jąc swoje oszczęd­no­ści w róż­nego rodzaju instru­menty finan­sowe. W ostat­nich latach można zauwa­żyć nato­miast spa­dek zain­te­re­so­wa­nia loka­tami ban­ko­wymi. Według NBP prze­ciętna nowo zało­żona lokata roczna, w stycz­niu 2018 r. była opro­cen­to­wana na nie­wiele ponad 1,6%. Odli­cza­jąc od powyż­szego wyniku poda­tek od zysków kapi­ta­ło­wych (19%), kwota, którą otrzy­muje inwe­stor jest jesz­cze niż­sza – wynosi zale­d­wie 1,3 %. Dane NBP wska­zują, że pod koniec 2017 r. Polacy trzy­mali na loka­tach ban­ko­wych 289 mld zł, pod­czas gdy rok wcze­śniej kwota ta wyno­siła pra­wie 310 mld zł. Powo­dów takiej sytu­acji można doszu­ki­wać się w sto­sun­kowo niskich zyskach z tego typu inwe­sty­cji oraz coraz powszech­niej­szemu poja­wia­niu się alter­na­tyw­nych spo­so­bów loko­wa­nia zaosz­czę­dzo­nych pie­nię­dzy.

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku