NASI PARTNERZY

Zało­ży­ciele Kan­ce­la­rii:

Paweł Mam­cza­rek – absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, wpi­sany na listę rad­ców praw­nych pro­wa­dzoną przez Radę Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Doświad­cze­nie zdo­by­wał m.in. w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach finan­so­wych (pra­co­wał w dzia­łach praw­nych Com­mer­cial Union, Amplico, Metlife) i agen­cjach rekla­mo­wych. Ma bogate doświad­cze­niew zakre­sie prawa cywil­nego, prawa ubez­pie­czeń gospo­dar­czych, prawa obrotu nie­ru­cho­mo­ściami i prawa loka­lo­wego, prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, prawa IT, prawa reklamy oraz prawa pra­so­wego, finan­so­wego, prawa rodzin­nego, prawa samo­rzą­do­wego i admi­ni­stra­cyj­nego oraz prawa pracy.

Syl­wia Mig­dal­ska – absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego oraz Cen­trum Prawa Ame­ry­kań­skiego orga­ni­zo­wa­nego pod auspi­cjami Wydziału Prawa Sta­no­wego Uni­wer­sy­tetu Flo­ryda i Wydziału Prawa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Wpi­sana na listę rad­ców praw­nych pro­wa­dzoną przez Radę Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała w kan­ce­la­riach adwo­kac­kich oraz jako praw­nik wewnętrzny dużych mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji finan­so­wych. Pra­co­wała w depar­ta­men­cie praw­nym oraz w biu­rze kor­po­ra­cyj­nym spółek Grupy Aviva (daw­niej Com­mer­cial Union), gdzie zaj­mo­wała się kom­plek­sową obsługą prawną spółek w zakre­sie ich bie­żą­cej dzia­łal­no­ści i spra­wamikor­po­ra­cyj­nymi. Pro­wa­dzi szko­le­nia i wykłady z prawa pracy.

Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych

Radcy prawni Syl­wia Mig­dal­ska i Paweł Mam­cza­rek zało­żyli kan­ce­la­rię w 2008 roku. W ciągu kilku lat udało im się zdo­być zaufa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych firm, jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, insty­tu­cji pań­stwo­wych i wielu indy­wi­du­al­nych klien­tów. Kan­ce­la­ria ma na swoim kon­cie wiele publi­ka­cji eks­perc­kich w ogól­no­pol­skich mediach, wspiera Fun­da­cję Ewy Błasz­czyk ”Akogo?” i Fun­da­cję Szczę­śliwe Macie­rzyń­stwo.

Kan­ce­la­ria spe­cja­li­zuje się przede wszyst­kim w pra­wie pracy, pra­wie cywil­nym, pra­wie han­dlo­wym, ubez­pie­cze­nio­wym, finan­so­wym, pra­wie admi­ni­stra­cyj­nym, pra­wie wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, pra­wie autor­skim oraz pra­wie rodzin­nym. Kan­ce­la­ria świad­czy sze­roko rozu­mianą obsługę pro­ce­sową przed sądami powszech­nymii arbi­tra­żo­wymi. Dla zapew­nie­nia wszech­stron­nej obsługi Kan­ce­la­ria współ­pra­cuje z innymi kan­ce­la­riami rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów, dorad­cami podat­ko­wymi oraz kan­ce­la­riami komor­ni­czymi oraz fir­mami zaj­mu­ją­cymi się win­dy­ka­cją należ­ności. Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc prawną rów­nież w języku angiel­skim oraz zapew­nia obsługę prawną – poprzez swój oddział –w Szwaj­ca­rii i księ­stwie Lich­ten­stein.

Wśród klien­tów Kan­ce­la­rii są mię­dzy innymi: Aviva Sp. z o. o., Amplico Pow­szechne Towa­rzy­stwo Eme­ry­talne Spółka Akcyjna, Eve­line Cosme­tics, FM Logi­stic Sp. z o. o., Mosto­stal War­szawa SA, Makro Cash and Carry Pol­ska S A., McDo­nal­d’s Pol­ska Sp. z o. o., MetLife, Sca­nia Pol­ska SA. Wię­cej infor­ma­cji: http: //mim. biz. pl/in­dex. php/klienci

Arty­kuły przy­go­to­wane przez kan­ce­la­rię zna­la­zły się mię­dzy innymi w: Gaze­cie Praw­nej, Wir­tu­al­nej Pol­sce, Nate­mat.pl, Kom­pu­ter Świat, stro­nie inter­ne­to­wej Legal­nej Kul­turyi Gaze­cie Ubez­pie­cze­nio­wej. Wła­ści­cielei pra­cow­nicy Kan­ce­la­rii wystę­po­wali jako eks­perci na ante­nie „Trójki”i RMF Clas­sic” oraz w publi­ka­cjach Rzecz­po­spo­li­tej i Wir­tu­al­nych Mediów. Link do publi­ka­cji: http: //mim. biz. pl/in­dex. php/pu­bli­ka­cje

Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych

Radcy prawni Syl­wia Mig­dal­ska i Paweł Mam­cza­rek zało­żyli kan­ce­la­rię w 2008 roku. W ciągu kilku lat udało im się zdo­być zaufa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych firm, jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, insty­tu­cji pań­stwo­wych i wielu indy­wi­du­al­nych klien­tów. Kan­ce­la­ria ma na swoim kon­cie wiele publi­ka­cji eks­perc­kich w ogól­no­pol­skich mediach, wspiera Fun­da­cję Ewy Błasz­czyk” Akogo?”i Fun­da­cję Szczę­śliwe Macie­rzyń­stwo.

Kan­ce­la­ria spe­cja­li­zuje się przede wszyst­kim w pra­wie pracy, pra­wie cywil­nym, pra­wie han­dlo­wym, ubez­pie­cze­nio­wym, finan­so­wym, pra­wie admi­ni­stra­cyj­nym, pra­wie wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, pra­wie autor­skim oraz pra­wie rodzin­nym. Kan­ce­la­ria świad­czy sze­roko rozu­mianą obsługę pro­ce­sową przed sądami powszech­nymii arbi­tra­żo­wymi. Dla zapew­nie­nia wszech­stron­nej obsługi Kan­ce­la­ria współ­pra­cuje z innymi kan­ce­la­riami rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów, dorad­cami podat­ko­wymi oraz kan­ce­la­riami komor­ni­czymi oraz fir­mami zaj­mu­ją­cymi się win­dy­ka­cją należ­no­ści. Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc prawną rów­nież w języku angiel­skim oraz zapew­nia obsługę prawną – poprzez swój oddział –w Szwaj­ca­rii i księ­stwie Lich­ten­stein.

Wśród klien­tów Kan­ce­la­rii są mię­dzy innymi: Aviva Sp. z o. o., Amplico Pow­szechne Towa­rzy­stwo Eme­ry­talne Spółka Akcyjna, Eve­line Cosme­tics, FM Logi­stic Sp. z o. o., Mosto­stal War­szawa SA, Makro Cash and Carry Pol­ska S A., McDo­nal­d’s Pol­ska Sp. z o. o., MetLife, Sca­nia Pol­ska SA. Wię­cej infor­ma­cji: http: //mim. biz. pl/in­dex. php/klienci

Arty­kuły przy­go­to­wane przez kan­ce­la­rię zna­la­zły się mię­dzy innymi w: Gaze­cie Praw­nej, Wir­tu­al­nej Pol­sce, Nate­mat.pl, Kom­pu­ter Świat, stro­nie inter­ne­to­wej Legal­nej Kul­turyi Gaze­cie Ubez­pie­cze­nio­wej. Wła­ści­cielei pra­cow­nicy Kan­ce­la­rii wystę­po­wali jako eks­perci na ante­nie „Trójki”i RMF Clas­sic” oraz w publi­ka­cjach Rzecz­po­spo­li­tej i Wir­tu­al­nych Mediów. Link do publi­ka­cji: http: //mim. biz. pl/in­dex. php/pu­bli­ka­cje

 

Zało­ży­ciele Kan­ce­la­rii:

Paweł Mam­cza­rek – absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, wpi­sany na listę rad­ców praw­nych pro­wa­dzoną przez Radę Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Doświad­cze­nie zdo­by­wał m.in.w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach finan­so­wych (pra­co­wał w dzia­łach praw­nych Com­mer­cial Union, Amplico, Metlife) i agen­cjach rekla­mo­wych. Ma bogate doświad­cze­niew zakre­sie prawa cywil­nego, prawa ubez­pie­czeń gospo­dar­czych, prawa obrotu nie­ru­cho­mo­ściami i prawa loka­lo­wego, prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, prawa IT, prawa reklamy oraz prawa pra­so­wego, finan­so­wego, prawa rodzin­nego, prawa samo­rzą­do­wegoi admi­ni­stra­cyj­nego oraz prawa pracy.

Syl­wia Mig­dal­ska – absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego oraz Cen­trum Prawa Ame­ry­kań­skiego orga­ni­zo­wa­nego pod auspi­cjami Wydziału Prawa Sta­no­wego Uni­wer­sy­tetu Flo­ryda i Wydziału Prawa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Wpi­sana na listę rad­ców praw­nych pro­wa­dzoną przez Radę Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała w kan­ce­la­riach adwo­kac­kich oraz jako praw­nik wewnętrzny dużych mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji finan­so­wych. Pra­co­wała w depar­ta­men­cie praw­nym oraz w biu­rze kor­po­ra­cyj­nym spółek Grupy Aviva (daw­niej Com­mer­cial Union), gdzie zaj­mo­wała się kom­plek­sową obsługą prawną spółek w zakre­sie ich bie­żą­cej dzia­łal­no­ści i spra­wamikor­po­ra­cyj­nymi. Pro­wa­dzi szko­le­nia i wykłady z prawa pracy.

Elżbieta Brzozowska-Rzepa

20-let­nia prak­tyka z zakresu ubez­pie­czeń na życie oraz pro­duk­tów i usług ban­ko­wych. Spe­cja­li­sta ds. zarzą­dza­nia gru­pami zada­nio­wymi. Licen­cjo­no­wany agent ubez­pie­cze­niowy. Szko­le­nio­wiec. Doświad­cze­nie zdo­by­wane na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych i w zespo­łach. Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Kato­wi­cach, magi­ster kie­run­ków finan­so­wych.

Elżbieta Brzozowska-Rzepa

20-let­nia prak­tyka z zakresu ubez­pie­czeń na życie oraz pro­duk­tów i usług ban­ko­wych. Spe­cja­li­sta ds. zarzą­dza­nia gru­pami zada­nio­wymi. Licen­cjo­no­wany agent ubez­pie­cze­niowy. Szko­le­nio­wiec. Doświad­cze­nie zdo­by­wane na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych i w zespo­łach. Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Kato­wi­cach, magi­ster kie­run­ków finan­so­wych.

BEAUTIFUL MINDS

Beau­ti­ful Minds to war­szaw­skie stu­dio pro­jek­towe, które two­rzy wnę­trza ory­gi­nalne, funk­cjo­nalne i co istotne- dopa­so­wane do budżetu Inwe­sto­rów!
Zało­ży­cielką biura jest Marta Elja­siak Dziki. To pod jej okiem od pra­wie dzie­się­ciu lat zespół pro­jek­tan­tów i archi­tek­tów stara się wycho­dzić naprze­ciw Waszym marze­niom o ide­al­nym wnę­trzu, łącząc piękno z wygodą, a sztukę archi­tek­to­niczną sca­la­jąc z potrze­bami Klien­tów. Nie boją się wyzwań, emo­cji i burzy mózgów jaka towa­rzy­szy każ­demu pro­jek­towi.
W ich pra­cowni wśród tysiąca kata­lo­gów, setek prób­ni­ków i uni­kal­nych mebli wszystko jest moż­liwe. Tu nie tylko o desi­gnie się mówi. TU DESIGNEM SIĘ ODDYCHA! Nie znaj­dzie­cie u nich goto­wych pakie­tów pro­jek­to­wych. Może­cie nato­miast być pewni, że dosta­nie­cie pro­jekt nie­po­wta­rzalny, stwo­rzony wyłącz­nie z myślą o Was i Waszych potrze­bach, po pro­stu – uszyty na miarę. Sko­rzy­staj­cie z indy­wi­du­al­nej oferty.

Beautiful Minds

Beau­ti­ful Minds to war­szaw­skie stu­dio pro­jek­towe, które two­rzy wnę­trza ory­gi­nalne, funk­cjo­nalne i co istotne- dopa­so­wane do budżetu Inwe­sto­rów!
Zało­ży­cielką biura jest Marta Elja­siak Dziki. To pod jej okiem od pra­wie dzie­się­ciu lat zespół pro­jek­tan­tów i archi­tek­tów stara się wycho­dzić naprze­ciw Waszym marze­niom o ide­al­nym wnę­trzu, łącząc piękno z wygodą, a sztukę archi­tek­to­niczną sca­la­jąc z potrze­bami Klien­tów. Nie boją się wyzwań, emo­cji i burzy mózgów jaka towa­rzy­szy każ­demu pro­jek­towi.
W ich pra­cowni wśród tysiąca kata­lo­gów, setek prób­ni­ków i uni­kal­nych mebli wszystko jest moż­liwe. Tu nie tylko o desi­gnie się mówi. TU DESIGNEM SIĘ ODDYCHA! Nie znaj­dzie­cie u nich goto­wych pakie­tów pro­jek­to­wych. Może­cie nato­miast być pewni, że dosta­nie­cie pro­jekt nie­po­wta­rzalny, stwo­rzony wyłącz­nie z myślą o Was i Waszych potrze­bach, po pro­stu – uszyty na miarę. Sko­rzy­staj­cie z indy­wi­du­al­nej oferty.

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku